ایلنا/ شیلدهای صورت، مانع انتقال ویروس کروناتحقیقات نشان می‌دهد ۹۰ درصد از آئروسل‌های تولید شده ویروس آنفلوآنزا می‌تواند توسط فردی که در ۴۸ سانتیمتری از بیمار قرار دارد تنفس شود. شیلدهای صورت می تواند در معرض خطر قرار گرفتن مراقبین بهداشتی را نسبت به ذرات آئروسل بزرگتر عفونی کاهش دهد.

سری سوم ژورنال کلاب مجازی کشور توسط دانشکده پرستاری و مامایی تبریز برگزار شد. اولین پانل سری سوم ژورنال کلاب مجازی کشوری با موضوع «بررسی مبتنی بر شواهد استفاده از عینک و شیلدها در پاندمی ویروس کرونا» درندروز گذشته برگزار شده و مطرح شد که با توجه به اینکه ویروس کرونا می‌تواند از طریق چشم منتقل شود، محافظت از چشم بوسیله تجهیزاتی مانند رسپیراتورهای تصفیه کننده هوا، محافظ تنفسی صورت، عینک، شیلدهای صورت و عینک های ایمنی از طرف مراقبین بهداشتی و درمانی امری ضروری می باشد.

دومین پانل سری سوم با موضوع «بررسی مبتنی بر شواهد استفاده از کاور کفش در پاندمی ویروس کرونا» برگزار شد.

در جمع بندی این پانل چنین مطرح شد که در مورد کرونا ویروس با توجه به سنگین بودن ویروس و احتمال نشست آن از طریق آئروسل ها یا ترشحات روی زمین، بهتر است از کاور کفش با رعایت احتیاطات استاندارد استفاده شود و استفاده غیر ایمن و غیر اصولی از کاور کفش می تواند به عنوان عامل انتقال آلودگی و عامل عفونی در سطوح مناطق مختلف باشد.

تحقیقات نشان می دهد ۹۰ درصد از آئروسل های تولید شده ویروس آنفلوآنزا می تواند توسط فردی که در ۴۸ سانتی متری از بیمار قرار دارد تنفس شود. شیلدهای صورت می‌تواند در معرض خطر قرار گرفتن مراقبین بهداشتی را نسبت به ذرات آئروسل بزرگتر عفونی کاهش دهد. این شیلدها آئروسل های متوسط (۸٫۵ mum) را در هنگام تنفس ۹۶ % کاهش می دهد ولی آئروسل های کوچک (۳٫۴ mum) را ۶۸ % در هنگام تنفس کاهش می دهد.